Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Definities
 1. Velder Vastgoed: Velder Vastgoed BV, de onderneming, Schieland 18, 1948 RM Beverwijk. Geregistreerd onder nummer 74315714 bij de KvK. Het BTW nummer van de onderneming luidt: 
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere service aangeboden door Velder Vastgoed BV, hierna te noemen: “Velder Vastgoed”, en op de Velder Vastgoed nieuwsbrief, hierna te noemen: “Nieuwsbrief”.
 3. Gebruiker: degene die gebruik maakt van de websites, nieuwsbrief en andere services aangeboden door de firma Velder Vastgoed BV;
 4. Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het invullen van een formulier op de websites van Velder Vastgoed;
 5. Bod: elk door gebruiker geboden bedrag op een onroerende zaak;
 6. Verkoper: degene wiens/wier onroerende zaak wordt verkocht;
 7. Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper;
 8. Koopprijs: het bedrag waarvoor koper en verkoper een koopovereenkomst hebben;
 9. Koop: de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander daarvoor een prijs in geld betaalt.
Artikel 3. Toepasselijkheid
 1. Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op alle door Velder Vastgoed, en haar handelsnamen, georganiseerde verkoopprocessen voor de onroerende zaak, alle biedingen daarop, iedere inschrijving door een Gebruiker, iedere abonnementsovereenkomst alsmede alle daarmee verband houdende handelingen. De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wanneer deze regels en voorwaarden worden gewijzigd, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op de verkoopprocessen, inschrijvingen, abonnementsovereenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.
 3. Door registratie bevestigt de gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Tevens bevestigt de gebruiker akkoord te gaan en bekend te zijn met de inhoud van de privacyverklaring.
 4. Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Velder Vastgoed en de gebruiker alsmede op de relatie tussen gebruiker en verkoper. 
Artikel 4. Werking verkoopproces
 1. Velder Vastgoed maakt gebruik van een transparant verkoopproces. De gebruiker dient zich te registreren via een aanmeldformulier op de website. De gebruiker dient zich in te schrijven met een geldig e-mailadres en dient meerderjarig te zijn. Na registratie wordt de gebruiker benaderd door Velder Vastgoed om de bemiddelingsvoorwaarden te regelen voordat Velder Vastgoed een geschikte koper levert. 
 2. Koper kan via Velder Vastgoed een bod plaatsen op een onroerende zaak. Velder Vastgoed neemt contact op met de verkoper van de onroerende zaak en legt het bod voor.
 3. Koper heeft de mogelijkheid gekregen om de onroerende zaak voorafgaand aan de bieding te bezichtigen en te inspecteren. Indien de gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico. De verkoper zal tenminste één open dag houden waarop de gebruiker de woning kan bezichtigen.
 4. Ieder bod van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is voorwaardelijk en herroepelijk. De koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke koopovereenkomst door de verkoper en de koper rechtsgeldig is ondertekend. Ieder bod van een gebruiker die een rechtspersoon is dan wel een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
 5. Wanneer een potentiële koper is gevonden door Velder Vastgoed, zal Velder Vastgoed zich zo spoedig mogelijk hierover uitspreken en de verkoper zal daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Voorts zal met de koper en verkoper spoedig mogelijk een koopovereenkomst worden opgesteld.
 6. De verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De verkoper kan voorts besluiten de verkoop niet door te laten gaan. Het aanbieden van de onroerende zaak middels de website, mailinglijst en Facebook Groep van Velder Vastgoed betekent dat de verkoper de onroerende zaak niet op een andere wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden.
 7. Velder Vastgoed is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van de koopovereenkomst ten behoeve van de koper.
Artikel 5. Organisatie
 1. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de verkoop berusten bij Velder Vastgoed. Velder Vastgoed heeft de bevoegdheid om voorbij te gaan aan een bod, één of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten, vergissingen bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat de Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of rechten daaraan kan ontlenen en andere, naar haar oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen. 
Artikel 6. Verkoop
 1. De verkoopkosten van de onroerende zaak komen, indien een koopovereenkomst tot stand komt tussen de koper en verkoper, voor rekening van de koper. De verkoopkosten bestaan uit een vast bedrag, de bemiddelingskosten. De bemiddelingskosten worden vooraf, door Velder Vastgoed, duidelijk aan de koper bekend gemaakt. De bemiddelingskosten betreft een bedrag exclusief BTW en worden na de afronding van de verkoop, door Velder Vastgoed, verhaalt bij de koper. Het geldbedrag van de verkoop wordt dus uitgedrukt in euro’s en is exclusief de bemiddelingskosten en eventuele overeengekomen aanvullende services.
 2. Met de verkoop geeft de gebruiker aan welke (ontbindende of opschortende) voorwaarden de gebruiker van toepassing wil verklaren op de verkoop.
 3. De koopsom (het bedrag van het hoogste (toegewezen) bod verhoogd met de vergoeding van de door verkoper gemaakte verkoopkosten) van de onroerende zaak, en eventueel roerende zaken en andere belastingen en kosten dienen voor de eigendomsoverdracht op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
 1. De gegevens op de website, nieuwsbrief en Facebook Groep zijn indicatief. Ze mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Bij onduidelijkheid over de op de website, nieuwsbrief en Facebook Groep verstrekte informatie kunt u zich wenden tot Velder Vastgoed. Velder Vastgoed kan, ondanks de door haar bij de samenstelling van de op haar website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen.
 2. Velder Vastgoed sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, nieuwsbrief en Facebook Groep van Velder Vastgoed, zoals de juistheid van de op deze website, mailinglijst en Facebook Groep gegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan gebreken of virussen en/of soortgelijke bestanden en programma’s door het bezoek op deze website, nieuwsbrief en Facebook Groep en deelname aan het biedproces.
 3. De aansprakelijkheid van Velder Vastgoed is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Artikel 8. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Velder Vastgoed zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of Velder Vastgoed deze aanbieding om wat voor reden dan ook niet langer tegen de aangeboden voorwaarden wil of kan uitvoeren.
 2. Velder Vastgoed kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Velder Vastgoed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 9. Abonnement nieuwsbrief: Contractduur, uitvoering, wijziging overeenkomst, prijsverhoging
 1. De abonnementsovereenkomst tussen Velder Vastgoed en de Gebruiker wordt aangegaan voor de periode verbonden aan het overeengekomen abonnement, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd met een opvolgende periode verbonden aan het overeengekomen abonnement.
 2. De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Velder Vastgoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de abonnementsovereenkomst, het factureren en het versturen van de Nieuwsbrief, tijdig aan Velder Vastgoed worden verstrekt en correct zijn. Indien de voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Velder Vastgoed zijn verstrekt, heeft Velder Vastgoed het recht de uitvoering van de abonnementsovereenkomst op te schorten. Velder Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Velder Vastgoed is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Velder Vastgoed mag prijswijzigingen en overige aanpassingen van verleende services of producten bij verlenging van een overeenkomst zoals een abonnement op de Nieuwsbrief of andere service doorvoeren bij ingang van een nieuwe periode van lopende en nieuwe overeenkomsten zo lang Velder Vastgoed de Gebruiker hiervan ten minste 1 week voor verlengingen op de hoogte stelt van de nieuwe periode.
 4. De Gebruiker heeft het recht om bij prijswijzigingen of overige aanpassingen van verleende services of producten de abonnementsovereenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de abonnementsovereenkomst
 1. De abonnementsovereenkomst tussen Velder Vastgoed en de Gebruiker wordt na verlopen van de overeengekomen periode automatisch verlengd aan het einde van deze periode met een gelijke termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Gebruiker heeft het recht om de automatische verlenging van de abonnementsovereenkomst op te zeggen gedurende ieder moment van de abonnementsovereenkomst. Dit moet schriftelijk gebeuren, 1 week voordat betaling voor de verlenging in rekening wordt gebracht door Velder Vastgoed.
 3. Een actieve abonnementsovereenkomst met een resterende periode van de overeengekomen abonnementsperiode kan niet eenzijdig door Gebruiker tussentijds worden opgezegd.
 4. De Gebruiker mag de gegevens verstrekt door Velder Vastgoed onder geen omstandigheden delen met derden. Wanneer de Gebruiker in overtreding is heeft Velder Vastgoed de bevoegdheid de abonnementsovereenkomst te ontbinden en een schadevergoeding van tienduizend euro te verhalen op de Gebruiker.
 5. Velder Vastgoed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de abonnementsovereenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de abonnementsovereenkomst Velder Vastgoed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen.
 6. Voorts is Velder Vastgoed bevoegd de abonnementsovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de abonnementsovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de abonnementsovereenkomst in redelijkheid niet van Velder Vastgoed kan worden gevergd.
 7. Indien de abonnementsovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Velder Vastgoed op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien Velder Vastgoed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Velder Vastgoed haar aanspraken uit de wet en abonnementsovereenkomst.
 8. Indien Velder Vastgoed tot opschorting of ontbinding overgaat, is Velder Vastgoed op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 9. Indien de ontbinding aan de Gebruiker toerekenbaar is, is Velder Vastgoed gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 10. 10.Indien de Gebruiker zijn uit de abonnementsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Velder Vastgoed gerechtigd de abonnementsovereenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gebruiker, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 11. 11.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Velder Vastgoed vrij om de abonnementsovereenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of abonnementsovereenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Velder Vastgoed op de Gebruiker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11. Overmacht
 1. Velder Vastgoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien Velder Vastgoed daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Velder Vastgoed geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Velder Vastgoed niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Velder Vastgoed of van derden daaronder begrepen. Velder Vastgoed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Velder Vastgoed haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Velder Vastgoed kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 12. Betaling en incassokosten
 1. Betaling geschiedt vooraf de abonnementsovereenkomst, op een door Velder Vastgoed aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Velder Vastgoed aangegeven. Velder Vastgoed is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Velder Vastgoed heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Velder Vastgoed kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Velder Vastgoed kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Velder Vastgoed verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Gebruiker die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Gebruiker in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. Het verzuim van de Gebruiker die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Velder Vastgoed echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Gebruiker geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Gebruiker worden verhaald. De Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
 1. De door Velder Vastgoed geleverde informatie en overig intellectueel eigendom mag niet worden gedeeld met derden of worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 14. Garanties
 1. De door Velder Vastgoed geleverde informatie biedt geen enkele garanties betreft bruikbaarheid, waarde of anderszins aan de Gebruiker.
 2. Als de Gebruiker de door Velder Vastgoed geleverde informatie onbruikbaar acht, zal Gebruiker dit schriftelijk aangeven en zal automatische verlenging van de Overeenkomst worden stopgezet.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
 1. Velder Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit foutieve, onvolledige of anderszins onjuiste informatie die door Velder Vastgoed of derden is verstrekt.
 2. Indien Velder Vastgoed aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Velder Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Velder Vastgoed is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Velder Vastgoed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Velder Vastgoed beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat periode van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Velder Vastgoed is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Velder Vastgoed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 16. Vrijwaring
 1. De Gebruiker vrijwaart Velder Vastgoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Velder Vastgoed toerekenbaar is. Indien Velder Vastgoed uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Velder Vastgoed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Velder Vastgoed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Velder Vastgoed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.
Artikel 17. Intellectuele eigendom
 1. Velder Vastgoed behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Velder Vastgoed heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Velder Vastgoed.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Artikel 19. Verwerking persoonsgegevens
 1. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Velder Vastgoed de persoonsgegevens van de gebruiker. Verwezen wordt naar de privacyverklaring. Door zich te registreren op de website van Velder Vastgoed, wordt door de gebruiker toestemming gegeven tot verwerking van de (persoons)gegevens.
Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Velder Vastgoed partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Velder Vastgoed is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Velder Vastgoed het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.